Loading

De leegte van Auschwitz | The Emptiness of Auschwitz

Linda Schouten


Een boek, een fotografisch monument voor € 24,50| A book, a photographic monument for € 24,50

Inkijkexemplaar

De leegte van Auschwitz

In mijn fotografie probeer ik de verlatenheid, de stilte, de triestheid en de gruwelijkheden van deze plek weer te geven. Niet zozeer met schokkende foto’s, maar door details weer te geven. De lijnen in mijn foto’s symboliseren de rails. Het verval staat voor het niet mogen vervagen van de herinnering, een getuigenverklaring van wat is geweest. Zo heb ik deze werkelijkheid ervaren. Het is de bedoeling om esthetische beelden neer te zetten van iets gruwelijks, de leegte van de mensen die er niet meer zijn. De foto’s vertellen hun eigen verhaal, er is bewust voor gekozen om hier geen gezichten of namen aan te verbinden. De wijze waarop ik het weergeef heeft niets met de foto’s uit de geschiedenisboeken te maken. Mijn benadering is anders.

De ervaringen van overlevenden heb ik meegenomen in mijn fotografie. Veel ervaringen komen op hetzelfde neer zoals niet gehoord, geloofd en gezien worden bij terugkeer, aversie tegen streepjeskleding, niet ver willen lopen, hechtingsproblemen met de overgebleven familie, de lucht van kool en verbranding... Degenen die mij hierover verteld hebben doen dat onafgebroken, urenlang, ogenschijnlijk emotieloos, maar het maakt hen moe. Ik hoor en lees, te veel, om te weten dat je dit zelf nooit hoopt mee te maken. Ik heb ongelooflijk respect voor deze mensen, zij vertellen opdat het nooit vergeten mag worden, sommigen hebben er hun missie van gemaakt, het houdt hen sterk en geeft hen redenen om door te gaan met leven.

De bewust gekozen esthetische vormgeving van mijn fotografie doet recht aan de authenticiteit van Auschwitz-Birkenau. Het zijn ethisch verantwoorde, bijna “getekende” beelden, die de leegte weergeven en tevens de referentie zijn naar de door ervaringen getekende levens van degenen die het hebben weten te overleven. Het is de bedoeling dat met name de jongere generaties op een andere manier naar de realistische beelden van Auschwitz-Birkenau gaan kijken en er voor gaan zorgen dat dit gedeelte van onze geschiedenis niet vergeten wordt, levend blijft.

Een boek, een fotografisch monument om op tafel te leggen en open te slaan op een willekeurige pagina, een bladzijde uit de zwartste periode in de wereldgeschiedenis. Dit boek is een eerbetoon aan iedereen die in Auschwitz-Birkenau is omgebracht, omgekomen. Als stenen konden spreken.

De leegte van Auschwitz...

Look inside

The Emptiness of Auschwitz

I try to show the desolateness, the silence, the gloom and the sad- ness of this place through photography. Not with shocking images, but by showing the details. The lines in my photos symbolize the rails. The decay represents that the memory should not fade, a testimony of what has been. That’s how I experienced this reality. It is my intention to provide aesthetic images of something horrific, the emptiness of the people that are no longer here. The images tell their own story. Not showing faces or naming the images was a conscious choice. The portrayal of the images has nothing to do with the history text books. My approach is different.

My photos are influenced by the experiences of the survivors. Many of these experiences amount to the same thing, such as not being heard or believed upon return, aversion against wearing striped clothes, not wanting to walk far, commitment issues with remaining family members and the smell of cabbage and incineration... The ones that have shared their experiences with me have done so for hours at a time, seemingly emotionless, but it makes them tired nonetheless. I hear and I read, too much, to know that you want nothing more than to not have to experience this yourself. I have a lot of respect for these men and women, they tell their story in the hope that this will never happen again. Some have made it their mission, it keeps them strong and gives them a reason to keep on living their lives.

The deliberately chosen aesthetic of my photography reflects the authenticity of Auschwitz-Birkenau. These are ethical photos, almost "drawn" images, which show the void, the reference to those who have managed to survive, their lives scarred by the experiences. The intention is that especially the younger generations can look in a different way at the realistic images of Auschwitz-Birkenau so that they are able to ensure that this part of our history will not be forgotten and remains alive.

A book, a photographic monument, to display on a table and open on a random page. A page of the darkest chapter of history. This book is a tribute to everyone who was murdered and died in Auschwitz-Birkenau. If stones could speak.

The Emptiness of Auschwitz...

Bestel het boek | Order the book

Bestel het boek

  • Verschijningsdatum: 22 april 2015
  • Prijs: € 24,50
  • Gebonden boek, met stofomslag, 23x23 cm
  • 224 pagina's
  • ISBN: 9789074274715

Bestel het boek bij Bol.com

Order the book

  • Release date: 22nd of April, 2015
  • Price: € 24,50
  • Hardcover book, with dust jacket, 23x23 cm
  • 224 pages
  • ISBN: 9789074274715

Order the book on Bol.com

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@verbum.nl

Do you have any questions? Contact us at info@verbum.nl